စဉ်အက္ခရာစာစစ်ဌာနFile ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ခဟခ)ဟားခါး
(ခဖလ)ဖလမ်း
(ခတတ)တီးတိန်
(ခတဇ)တွန်းဇံ
(ခတဇ)ကျီခါး(တွန်းဇံ)
(ခမတ)မင်းတပ်
(ခမပ)မတူပီ