စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ခဟ)ဟားခါး
(ခထ)ထန်တလန်
(ခထက)သီးကီးရ်(ထန်တလန်)
(ခထရ)နှာရိန်း(ထန်တလန်)
(ခဖ)ဖလမ်း
(ခဖဒ)ရိခေါဒါရ်(ဖလမ်း)
(ခဇ)တွန်းဇန်
(ခဇခ)ကျီခါး(တွန်းဇန်)
(ခတ)တီးတိန်
၁၀(ခတက) ခိုင်ကမ်း(တီးတိန်)
၁၁(ခတထ)တွီးထန်(တီးတိန်)
၁၂(ခတလ)ထုတ်လိုင်(တီးတိန်)
၁၃(ခမ)မင်းတပ်
၁၄(ခက)ကန်ပက်လက်
၁၅(ခကဒ)ကျင်ဒွေး(ကန်ပက်လက်)
၁၆(ခပ)မတူပီ
၁၇(ခပဗ)လိုင်လင်းပီ(မတူပီ)
၁၈(ခပရ)ရေဇွာ(မတူပီ)
၁၉(ခပလ)လုံငိုး(မတူပီ)
၂၀(ခပသ)ဆဘောင်သဲ(မတူပီ)
၂၁(ခဝ)ပလက်ဝ
၂၂(ခဝမ)ဆမီး(ပလက်ဝ)