စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဖမ)မကွေး
(ဖမက)မိကျောင်းရဲ(မကွေး)
(ဖမည)ညောင်ကန်(မကွေး)
(ဖမပ)ကန်ပြား(မကွေး)
(ဖမမ)မြင်ကွန်း(မကွေး)
(ဖမသ)သစ်ရာကောက်(မကွေး)
(ဖခ)​ချောက်
(ဖခက)ကျောက်ရဲ​(ချောက်)
(ဖခဂ)​ဂွေးချို(ချောက်)
၁၀(ဖခဎ)စလေ(ချောက်)
၁၁(ဖခတ)ကြောင်လျှာတော(ချောက်)
၁၂(ဖခန)ကြီးနီ(ချောက်)
၁၃(ဖခပ)​ဂွေးပင်(ချောက်)
၁၄(ဖဆ)မြို့သစ်
၁၅(ဖဆမ)မြို့လုလင်(မြို့သစ်)
၁၆(ဖဆလ)လေးတိုင်စင်(မြို့သစ်)
၁၇(ဖဆအ)ဝါးကြီးအိုင်(မြို့သစ်)
၁၈(ဖတ)​တောင်တွင်းကြီး
၁၉(ဖတက)ကုက္ကိုလ်ကုန်း(​တောင်တွင်းကြီး)
၂၀(ဖတခ)ကုက္ကိုခွ(​တောင်တွင်းကြီး)
၂၁(ဖတဍ)ဆတ်သွား(တောင်တွင်းကြီး)
၂၂(ဖန)နတ်မောက်
၂၃(ဖနစ)စိုင်ကောင်း(နတ်မောက်)
၂၄(ဖနတ)​ရွှေပန်းတော(နတ်မောက်)
၂၅(ဖနန)သားမျှား(နတ်မောက်)
၂၆(ဖနပ)ပင်း(နတ်မောက်)
၂၇(ဖနမ)ရွာမွန်(နတ်မောက်)
၂၈(ဖနသ)သမှုန်းကုန်း(နတ်မောက်)
၂၉(ဖနအ)အင်းကန်(နတ်မောက်)
၃၀(ဖရ)​ရေနံချောင်း
၃၁(ဖရန)လည်ပေါ်(ရေနံချောင်း)
၃၂(ဖရလ)အလယ်ကုန်း(ရေနံချောင်း)
၃၃(ဖရ၀)ဝက်ချုပ်(ရေနံချောင်း)
၃၄(ဖရအ)အင်တော(ရေနံချောင်း)
၃၅(ဖဘ)မင်းဘူး
၃၆(ဖဘဗ)စကု(မင်းဘူး)
၃၇(ဖဘမ)မုန်တောင် (မင်းဘူး)
၃၈(ဖဘရ)ရွာသာယာ(မင်းဘူး)
၃၉(ဖင)ပွင့်ဖြူ
၄၀(ဖငက)ကံသာကြီး(ပွင့်ဖြူ)
၄၁(ဖငဇ)မဲဇလီ(ပွင့်ဖြူ)
၄၂(ဖငဋ)ကုန်းဇောင်း(ပွင့်ဖြူ)
၄၃(ဖငပ)ရှောက်တော(ပွင့်ဖြူ)
၄၄(ဖငရ)​ကျောင်းတော်ရာ(ပွင့်ဖြူ)
၄၅(ဖငလ)လယ်ကိုင်း(ပွင့်ဖြူ)
၄၆(ဖစ)စလင်း
၄၇(ဖစဇ)ဇီးဖြူပင်(စလင်း)
၄၈(ဖစစျ)ဆင်ဖြူကျွန်း(စလင်း)
၄၉(ဖစည)တညောင်(စလင်း)
၅၀(ဖစတ)တပ်တွင်း(စလင်း)
၅၁(ဖစပ)ပြည်စိုးကုန်း(စလင်း)
၅၂(ဖစလ)လင်းဇင်း(စလင်း)
၅၃(ဖဏ)စေတုတ္တရာ
၅၄(ဖဏတ)​တန့်လည်ကျင်း(စေတုတ္တရာ)
၅၅(ဖဏဘ)ဘူး(စေတုတ္တရာ)
၅၆(ဖဥ)ငဖဲ
၅၇(ဖဥပ)ပဒါန်း(ငဖဲ)
၅၈(ဖသ)သရက်
၅၉(ဖဃ)ဆင်ပေါင်ဝဲ
၆၀(ဖဃက)​ချောင်းကောက်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၆၁(ဖဃဇ)ဇောင်ချမ်းတောင်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၆၂(ဖဃပ)ကိုးပင်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၆၃(ဖဃရ)ဧကရာဇ်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၆၄(ဖဃလ)လက်ပန်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၆၅(ဖဒ)မင်းတုန်း
၆၆(ဖလ)မင်းလှ
၆၇(ဖလက)လင်းကယ်(မင်းလှ)
၆၈(ဖလန)​ရေနံမ(မင်းလှ)
၆၉(ဖလမ)မလွန်(မင်းလှ)
၇၀(ဖလလ)လက်ပံတံခါး(မင်းလှ)
၇၁(ဖဝ)ကံမ
၇၂(ဖဝက)ကြို့ပင်(ကံမ)
၇၃(ဖဝရ)​ရေနံ့သာ(ကံမ)
၇၄(ဖအ)​အောင်လံ
၇၅(ဖအည)​ညောင်ပင်ဆိပ်(အောင်လံ)
၇၆(ဖအထ)ရွာထောင်(အောင်လံ)
၇၇(ဖအမ)မြို့လှ(အောင်လံ)
၇၈(ဖအရ)​ရွှေပန်းတော(အောင်လံ)
၇၉(ဖအလ)ပြလို့(အောင်လံ)
၈၀(ဖအသ)သမ္ဘူလ(အောင်လံ)
၈၁(ဖအအ)ကျီရပ်ကုန်း(အောင်လံ)
၈၂(ဖပ)ပခုက္ကူ
၈၃(ဖပက)ကျွန်းချောင်း(ပခုက္ကူ)
၈၄(ဖပည)ညောင်ပင်လှ(ပခုက္ကူ)
၈၅(ဖပဌ)ဝါဇီ(ပခုက္ကူ)
၈၆(ဖပဓ)မြစ်ခြေ(ပခုက္ကူ)
၈၇(ဖပန)နန်းတော်ရပ်(ပခုက္ကူ)
၈၈(ဖပပ)ကျပ်ပြည့်(ပခုက္ကူ)
၈၉(ဖပဠ)ကမ္မ(ပခုက္ကူ)
၉၀(ဖက)​ရေစကြို
၉၁(ဖကက)ပခန်းကြီး(ရေစကြို)
၉၂(ဖကခ)လှေခုတ်(ရေစကြို)
၉၃(ဖကဂ)ကြက်ဆူကျင်း(ရေစကြို)
၉၄(ဖကင)ပခန်းငယ်(ရေစကြို)
၉၅(ဖကစ)ကုက္ကိုစု(ရေစကြို)
၉၆(ဖကဆ)ဆင်ချောင်း(ရေစကြို)
၉၇(ဖကတ)တောင်ဦး(ရေစကြို)
၉၈(ဖကဗ)ဗလဗ(ရေစကြို)
၉၉(ဖကမ)​မြေတော်(ရေစကြို)
၁၀၀(ဖကရ)ဆားတောင်(ရေစကြို)
၁၀၁(ဖကလ)ဖူလုံ(ရေစကြို)
၁၀၂(ဖကအ)မအူအောက်ဆိပ်(ရေစကြို)
၁၀၃(ဖဇ)မြိုင်
၁၀၄(ဖဇက)ကိုင်းတောမ(မြိုင်)
၁၀၅(ဖဇဆ)​ကျောက်ဆောက်(မြိုင်)
၁၀၆(ဖဇတ)တွင်းမ(မြိုင်)
၁၀၇(ဖဇပ)​ပန်းစွာ(မြိုင်)
၁၀၈(ဖဇမ)မန်ကျည်းကန်(မြိုင်)
၁၀၉(ဖဇယ)လက်ယက်မ(မြိုင်)
၁၁၀(ဖဇလ)လင်းကတော(မြိုင်)
၁၁၁(ဖဇဟ)ဗဟင်း(မြိုင်)
၁၁၂(ဖည)​ပေါက်
၁၁၃(ဖညက)ကိုင်းလယ်(ပေါက်)
၁၁၄(ဖညစ)စသိန်း(ပေါက်)
၁၁၅(ဖညဇ)ဇီးပြား(ပေါက်)
၁၁၆(ဖညဒ)ဒီးဒုတ်ကွင်း(ပေါက်)
၁၁၇(ဖညန)နံ့သာ(ပေါက်)
၁၁၈(ဖညပ)ကမ်းပျို(ပေါက်)
၁၁၉(ဖညရ)​ရေပြာ(ပေါက်)
၁၂၀(ဖညသ)သရက္ကန်(ပေါက်)
၁၂၁(ဖဖ)ဆိပ်ဖြူ
၁၂၂(ဖဖက)ကဇွန်းမ(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၃(ဖဖဂ)ဂွေးပင်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၄(ဖဖဆ)အောက်ဆိပ်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၅(ဖဖတ)ကိုးတောင့်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၆(ဖဖထ)ထိန်ကန်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၇(ဖဖန)အနောက်ကမ်းဖြူ(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၈(ဖဖလ)လက်ဆည်(ဆိပ်ဖြူ)
၁၂၉(ဖဂ)ဂန့်ဂေါ
၁၃၀(ဖဂက)​ကျော(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၁(ဖဂခ)​မြောက်ခင်ရန်း(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၂(ဖဂဂ)မောက်(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၃(ဖဂတ)တောင်ခင်ရန်း(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၄(ဖဂန)နှမ်းခါး(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၅(ဖဂပ)လက်ပန်(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၆(ဖဂမ)မင်းရွာ(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၇(ဖဂရ)ရှုံးရှီ(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၈(ဖဂလ)မွေ့လယ်(ဂန့်ဂေါ)
၁၃၉(ဖဂဟ)ဟံသာဝတီ(ဂန့်ဂေါ)
၁၄၀(ဖဂဧ)ကန်(ဂန့်ဂေါ)
၁၄၁(ဖထ)ထီးလင်း
၁၄၂(ဖထက)ကျင်း(ထီးလင်း)
၁၄၃(ဖထဆ)​ဆေးမင်းတော(ထီးလင်း)
၁၄၄(ဖထည)ညောင်ကန်(ထီးလင်း)
၁၄၅(ဖထဘ)အကြည်ဘန်း(ထီးလင်း)
၁၄၆(ဖထရ)​ရေမျက်နီ(ထီးလင်း)
၁၄၇(ဖယ)​ဆော
၁၄၈(ဖယက)ကံကြီး(ဆော)
၁၄၉(ဖယထ)ကြီး(ဆော)
၁၅၀(ဖယပ)တပြင်း(ဆော)
၁၅၁(ဖယရ)လောင်းရှည်(ဆော)
၁၅၂(ဖယလ)လက်ပန်း(ဆော)
၁၅၃(ဖယဟ)​ကျောက်ထု(ဆော)