စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရက)​တောင်ကြီး
(ရကက)​ကျောက်တလုံး(တောင်ကြီး)
(ရကခ)အထက(၇)တောင်ကြီး
(ရကတ)တောင်နီ(တောင်ကြီး)
(ရကဘ)​ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)
(ရကယ)​အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရကအ)အောင်သပြေ(တောင်ကြီး)
(ရည)​ညောင်ရွှေ
(ရညက)သပြေကုန်း(ညောင်ရွှေ)
၁၀(ရညခ)​ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)
၁၁(ရညစ)စံကား(ညောင်ရွှေ)
၁၂(ရညတ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ်(စံကား)(ညောင်ရွှေ)
၁၃(ရညပ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၁၄(ရညမ)မင်းချောင်း(ဟဲယာရွာမ)(ညောင်ရွှေ)
၁၅(ရညသ)မိုင်းသောက်(ညောင်ရွှေ)
၁၆(ရညဟ)ဟဲယာရွာမ(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)
၁၇(ရညအ)အင်းယား(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)
၁၈(ရဋ)ဆီဆိုင်
၁၉(ရဋဆ)ဆိုက်ခေါင်(ဆီဆိုင်)
၂၀(ရဋထ)ထမ့်ယမ်း(ဘန်းယဉ်)(ဆီဆိုင်)
၂၁(ရဋဘ)ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၂၂(ရဎ)ဖယ်ခုံ
၂၃(ရဎဆ)ဆီးဘူး(ဖယ်ခုံ)
၂၄(ရဎဗ)မိုးဗြဲ(ဖယ်ခုံ)
၂၅(ရဎမ)အထက(ခွဲ)လွယ်ယင်းမင်္ဂလာ(မိုးဗြဲ)(ဖယ်ခုံ)
၂၆(ရဎလ)လွယ်ယင်း(ဖယ်ခုံ)
၂၇(ရထ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
၂၈(ရထစ)ရပ်စောက်
၂၉(ရထတ)အင်တော(ရပ်စောက်)
၃၀(ရထဖ)ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)
၃၁(ရထဘ)​ကောင်းဘို့(ရပ်စောက်)
၃၂(ရထရ)ရတနာပုံ(ပင်ဖြစ်)(ရပ်စောက်)
၃၃(ရထသ)ဆတ်သေ(ရပ်စောက်)
၃၄(ရထအ)​ကျောက်ဂူ(ရပ်စောက်)
၃၅(ရယ)ပင်းတယ
၃၆(ရယက)ကျုံး(ပင်းတယ)
၃၇(ရယတ)တောင်ပေါ်ကြီး(ပင်းတယ)
၃၈(ရယအ)မိုင်းအင်(ပင်းတယ)
၃၉(ရသ)ကလော
၄၀(ရသန)နန်းတိုင်း(ကလော)
၄၁(ရသပ)အောင်ပန်း(ကလော)
၄၂(ရသထ)အထက(ခွဲ)လ(၂)အောင်ပန်း(ကလော)
၄၃(ရသဘ)ဘော်ဆိုင်း(ကလော)
၄၄(ရသဟ)​ဟဲဟိုး(ကလော)
၄၅(ရဟ)ရွာငံ
၄၆(ရဟက)မြို့ကြီး(ရွာငံ)
၄၇(ရဟဇ)မြိုင်(ရွာငံ)
၄၈(ရဟဒ)မြင်းကျဒိုး(ရွာငံ)
၄၉(ရဟဥ)​ရေဦး(ရွာငံ)
၅၀(ရဠ)ပင်လောင်း
၅၁(ရဠက)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၅၂(ရဠခ)ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)
၅၃(ရဠတ)တင်းထက်(ပင်လောင်း)
၅၄(ရဠထ)ထီရယ်(ပင်လောင်း)
၅၅(ရဠန)​နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၅၆(ရဠပ)​ဆောင်းပြောင်း(ပင်လောင်း)
၅၇(ရဠမ)တလိုင်းမရွာသစ်(ပင်လောင်း)
၅၈(ရဠလ)လွယ်ဘောင်း(ပင်လောင်း)
၅၉(ရဘက)ဟိုပုံး
၆၀(ရဘခ)​ကျောက္ကချား(ဟိုပုံး)
၆၁(ရဘတ)​ကျောက်တန်း(ဟိုပုံး)
၆၂(ရဘန)နမ့်ခုတ်(ဟိုပုံး)
၆၃(ရလ)လွိုင်လင်
၆၄(ရလပ)အထက(၁)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၆၅(ရလဖ)အထက(၂)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၆၆(ရလမ)မိုင်းပွန်(လွိုင်လင်)
၆၇(ရစျ)နမ့်စန်(တ)
၆၈(ရစျလ)ခိုလမ်(နမ့်စန်-တ)
၆၉(ရစျဟ)ကွန်ဟိန်း
၇၀(ရဌ)မိုင်းကိုင်
၇၁(ရဌအ)​ကျေးသီးမံစံ
၇၂(ရဌဧ)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၇၃(ရဍ)လဲချား
၇၄(ရဍရ)မိုင်းရှူး
၇၅(ရဍဝ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၇၆(ရဃ)လင်းခေး
၇၇(ရဃပ)မိုင်းပန်
၇၈(ရဏ)မိုးနဲ
၇၉(ရဏဟ)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၈၀(ရဏဥ)မောက်မယ်
၈၁(ရရ)လားရှိုး
၈၂(ရဓ)သိန်းနီ
၈၃(ရဖ)ကွမ်းလုံ
၈၄(ရအ)တန့်ယန်း
၈၅(ရအယ)မိုင်းရယ်
၈၆(ရဖပ)ဟိုပန်
၈၇(ရဖလ)လောက်ကိုင်
၈၈(ရစမ)အထက(၁)မူဆယ်
၈၉(ရစဆ)အထက(၂)မူဆယ်
၉၀(ရဂ)ကွတ်ခိုင်
၉၁(ရဂန)နမ့်ဖ​တ်ကာ(ကွတ်ခိုင်)
၉၂(ရစ)နမ့်ခမ်း
၉၃(ရမ)​ကျောက်မဲ
၉၄(ရမင)မိုင်းငေါ့(ကျောက်မဲ)
၉၅(ရင)နောင်ချို
၉၆(ရငက)ကံကြီး(နောင်ချို)
၉၇(ရငဘ)ဘန့်ဘွေး(နောင်ချို)
၉၈(ရငသ)သုံးဆယ်(နောင်ချို)
၉၉(ရဆ)နမ့်ဆန်(မြောက်)
၁၀၀(ရန)နမ္မတူ
၁၀၁(ရနတ)ဘော်တွင်း(နမ္မတူ)
၁၀၂(ရပ)သီပေါ
၁၀၃(ရပန)နမ့်လန်(သီပေါ)
၁၀၄(ရနအ)မန်တုံ
၁၀၅(ရခ)မိုးမိတ်
၁၀၆(ရခမ)မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၁၀၇(ရခအ)မဘိမ်း
၁၀၈(ရခဥ)ငါးအိုး(မဘိမ်း)
၁၀၉(ရတ)ကျိုင်းတုံ
၁၁၀(ရဝ)မိုင်းပျဉ်း
၁၁၁(ရဝမ)မက်မန်း(မိုင်းပျဉ်း)
၁၁၂(ရဥခ)မိုင်းခတ်
၁၁၃(ရဥမ)မိုင်းယန်း
၁၁၄(ရဇ)မိုင်းဆတ်
၁၁၅(ရဗ)မိုင်းတုံ
၁၁၆(ရဒ)တာချီလိတ်
၁၁၇(ရဒလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
၁၁၈(ရဒဟ)ဟောင်လိတ်(တာချီလိတ်)
၁၁၉(ရဧ)မိုင်းယောင်း
၁၂၀(ရဧဖ)မိုင်းဖြတ်